اداره صنعت ،معدن وتجارت شهرستان ورامين
شنبه, ۲۶ اسفند , ۱۳۹۶
                      سال اقتصاد مقاومتی : تولید - اشتغال
سیصدوبیست و پنجمین جلسه کمیسیون نظارت شهرستان ورامین برگزار گردید

سیصد و بیست و پنجمین جلسه کمیسیون نظارت شهرستان ورامین به ریاست حسن میرزایی رئیس کمیسیون  نظارت و با حضور کلیه اعضاء در محل اداره صنعت ، معدن وتجارت برگزار گردید .

 
سیصدوبیست و پنجمین جلسه کمیسیون نظارت شهرستان ورامین برگزار گردید

سیصد و بیست و پنجمین جلسه کمیسیون نظارت شهرستان ورامین به ریاست حسن میرزایی رئیس کمیسیون  نظارت و با حضور کلیه اعضاء در محل اداره صنعت ، معدن وتجارت برگزار گردید .