اداره صنعت ،معدن وتجارت شهرستان ورامين » اخبار » شرایط عمومی مزایده معادن استان تهران
چهارشنبه, ۱ آبان , ۱۳۹۸
                      سال رونق تولید
 
 
 
 
 
 
۱۹ خرداد ۱۳۹۲
شماره:2674
شرایط عمومی مزایده معادن استان تهران

به نقل از معاونت محترم امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت ، معدن وتجارت استان تهران شرایط عمومی مزایده معادن استان تهران اعلام گردید .

در راستای اجرای مصوبه شماره ۲۶۱۲۴۵/ت ۴۸۰۲۳ ک مورخ ۲۷/۱۲/۹۱ کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی و دومین جلسه ستاد توسعه بخش معدن استان تهران سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران درنظردارد تعدادی از معادن فاقد بهره بردار و معادن متروکه، محدوده های دارای پروانه اکتشاف و درخواستهای اکتشافی مشمول ماده ۱۵ آئین نامه اجرایی قانون معادن را ازطریق فراخوان و برگزاری مزایده عمومی براساس آئین نامه معاملات دولتی وسایرقوانین مربوطه به شرح جداول زیر به متقاضیان دارای صلاحیت فنی ومالی واگذارنماید.

متقاضیان شرکت درمزایده می‌توانند جهت دریافت اسناد و شرایط شرکت در مزایده، به دبیرخانه سازمان واقع درتهران – سعادت آباد- پایین ترازمیدان کاج – خیابان شهید کیان- پلاک۱۵، ساختمان شهید مجتبی پور جعفریان، معاونت معـــــدنی و یـا به آدرس اینترنتی سازمان www.ttim.ir مراجعه نمایند و پس از بازدید ازمعادن ومحدوده های مورد نظر حداکثر تا ساعت ۱۴ روز چهار شنبه مورخ ۱۳۹۲/۰۴/۰۵پیشنهادهای خودرا در یک پاکت لاک ومهرشده (حاوی سه پاکت به شرح ذیل) به دبیرخانه سازمان تسلیم و رسید دریافت نمایند .

پیشنهادهای واصله رأس ساعت ۱۴/۳۰همان روز در کمیسیون مزایده عمومی مفتوح و درخواست‌های بدون ایراد جهت بررسی به کمیته فنی تشخیص صلاحیت، ارجاع و مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

لازم به ذکراست به پیشنهادهائی که فاقد مدارک لازم، ناقص، ناخوانا، مشروط، مخدوش و یا بدون سپرده و یا اینکه بعد از مهلت مقرر به دبیرخانه سازمان تحویل داده شود هیچ گونه ترتیب اثری داده نخواهدشد.

پاکت های ارائه شده به این سازمان راس ساعت ۱۴/۳۰مورخ ۹۲/۰۴/۰۵روزچهارشنبه درمحل این سازمان بازگشائی می شود و پاکت «ب» طی صورتجلسه به کمیته فنی جهت بررسی کارشناسی ارائه می‌گردد.

مزایده عمومی دو مرحله‌ای می باشد. در مرحله اول بعد از بررسی صلاحیت فنی ومالی توسط کمیته فنی وارائه گزارش مربوطه، مجدداً در مرحله دوم جلسه کمیسیون مزایده عمومی جهت بررسی قیمت های پیشنهادی مربوط به پاکت «الف» و «ج» برای معادن فاقد بهره‌بردار و متروکه، محدوده های دارای پروانه اکتشاف  و درخواست های مشمول ماده ۱۵ ساعت ۱۴-۱۲ مورخ ۹۱/۰۴/۱۹ طبق تائید کمیسیون مزایده عمومی برگزارخواهدشد.

سازمان در رد یا قبول پیشنهادات مختارخواهد بود.

پاکت «ب» شرایط فنی ومالی میباشدکه شامل ۴۰% ازامتیازکل است و پاکت «ج» قیمت پایه پیشنهادی میباشدکه ۶۰% از کل امتیازمحسوب میگردد.

طریقه تنظیم اسنادمزایده توسط پیشنهاد دهندگان :

(پاکت الف ) تضمین شرکت درمزایده

(پاکت ب) اسناد احرازصلاحیت فنی ومالی

(پاکت ج) پیشنهاد قیمت

تضمین شرکت درمزایده مربوط به پاکت الف :

تضمین شرکت درمزایده برای معادن طبقه ۱ شامل (معادن سنگ گچ، سنگ لاشه، آلوویوم)به میزان ۷/۰۰۰/۰۰۰ ریال ، تضمین شرکت درمزایده عمومی برای معادن طبقه ۲ غیرفلزی شامل (معادن بنتونیت، دولومیت، گرانیت، باریت، خاک صنعتی و سیلیس) به میزان ۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال ، تضمین شرکت درمزایده عمومی برای معادن طبقه ۲ فلزی (بوکسیت، سرب، منگنز) به میزان ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ریال می‌باشد.

تضمین شرکت درمزایده عمومی برای محدوده های اکتشافی دارای پروانه اکتشاف مشمول ماده ۱۵به میزان ۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال ودرخواستهای اکتشافی مشمول ماده ۱۵ به میزان ۳/۰۰۰/۰۰۰ریال می‌گردد.

شرایط وتذکرات :

۱– شرکت کنندگان درمزایده می‌بایست آئین نامه های مربوط به معاملات دولتی وقانون معادن وآئین نامه اجرایی آن ونیزقانون منع مداخله کارمندان درمعاملات دولتی رامدنظرقرارداده ورعایت نمایند.

۲– افرادحقیقی برای محدوده های اکتشافی فقط می توانندیک درخواست ارائه نمایند.

۳- افرادحقیقی که دارای پروانه اکتشاف هستندحق ارائه تقاضا جهت محدوده های اکتشافی را ندارند.

مبلغ سپرده می‌بایست بصورت ضمانت نامه بانکی معتبر(حداقل سه ماهه ودروجه این سازمان ویابه صورت فیش نقدی به حساب سیبا بانک ملی جمهوری اسلامی ایران به شماره ۲۱۷۵۳۱۱۳۵۱۰۰۴ واریز ودرپاکت (الف) ارائه گردد، وجه نقد و یا چکهای مسافرتی به عنوان سپرده قابل قبول نمی باشد )

۴- هزینه درج آگهی درروزنامه به عهده برنده یا برندگان مزایده می‌باشد.

۵– حضورپیشنهاد دهندگان ویا نمایندگان آنان درجلسه بازگشایی پاکتهای پیشنهاد قیمت و ارائه گزارش صلاحیت فنی و مالی (مورخ ۹۲/۰۴/۱۹) مزایده با ارائه معرفی نامه معتبربلامانع می‌باشد.

¯ تذکر: پیشنهاددهندگان درصورت عدم شرکت درجلسه کمیسیون مزایده وپس از تنظیم صورتجلسه کمیسیون مزایده حق اظهارنظر و اعتراض به بررسی صلاحیت فنی ومالی را ندارند.

۷- اخذموافقت از ادارات وارگانهای ذیربط درزمینه اکتشاف وبهره برداری معادن و نیز پیگیری وپرداخت هزینه های کارشناس رسمی دادگستری (مرتبط با برآورد هزینه های از قبل انجام شده درمحدوده های اکتشافی و بهره‌برداری معادن)به عهده متقاضیان می‌باشد و پس از انجام موارد ذکرشده اجازه فعالیت داده خواهدشد.

۸– رفع ممانعت های محلی واجرای ماده ۲۲ قانون معادن به عهده برنده مزایده می‌باشد و این سازمان هیچ‌گونه مسئولیتی درقبال این امربه عهده ندارد.

۹- متقاضیان حقیقی ویاحقوقی میبایست حداقل شرایط توان فنی ومالی را دارابوده و تعیین صلاحیت مذکورباتوجه به فرمهای تکمیلی و بررسی مدارک، مستندات و احراز‌ آنها به تشخیص کمیته فنی سازمان می‌باشد. وپس ازتشخیص کمیته مذکور، نسبت به بازگشائی پاکت (ج) پیشنهاد دهندگان تائید شده درمرحله دوم اقدام خواهدگردید.

¯ تذکر: ادوات و ماشین آلات می بایستی به نام شرکت یا شخص حقیقی شرکت کننده باشد و موافقتنامه اجاره ماشین آلات به همراه با اسناد معتبرقابل قبول می‌باشد.

– سندمالکیتی که بنام مدیرعامل یا هریک از اعضای هیئت مدیره شرکت باشد به عنوان مالکیت شرکت منظورنمی شود.

۱۰- حروف‌گذاری (الف ، ب ، ج) روی پاکتها ودرج نام متقاضی و نام معدن و یا محدوده مورد نظر و کد کامپیوتری مربوطه الزامی می‌باشد.

۱۱- هرسه پاکت فوق الذکر(الف ، ب ، ج)باید دریک پاکت بزرگ لاک ومهرشده بادرج نام متقاضی وآدرس آن ونیزباذکرنام معدن یامحدوده وشماره کدکامپیوتری مورد نظرتحویل دبیرخانه گردد.

۱۲- درخصوص محدوده‌های اکتشافی مشمول ماده ۱۵ و با توجه به اینکه ، وجود یا عدم وجود ماده معدنی مشخص نبوده ، بررسی آن به عهده شرکت کنندگان در مزایده می باشد . این سازمان در خصوص موضوع مطروحه مسئولیتی نخواهد داشت و از آنجا که متقاضی با علم و اطلاع کامل از وضعیت محدوده‌های اکتشافی در مزایده عمومی شرکت نموده است ، لذا در صورت عدم وجود ماده معدنی مورد نظر و یا اعلام انصراف برنده مزایده  ، سپرده شرکت در مزایده به نفع سازمان ضبط خواهد شد.

۱۳- جهت اطلاع بیشتروآگاهی ازموقعیت محدوده های معدنی استان به آدرس تهران – سعادت آباد- پایین ترازمیدان کاج – کوچه کیان-پلاک۱۵،ساختمان شهید مجتبی پور جعفریان، معاونت معـــــدنی سازمان مراجعه و نقشه محدوده به همراه کروکی معدن را دریافت نمایند.

۱۴ – ماشین آلاتی که از طریق صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی واگذار شده است ، برای خروج ماشین آلات از معدن و یا اجاره آن می‌بایستی اجازه نامه کتبی از صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی دریافت و به سازمان ارائه گردد.

۱۵ – ارائه صورتحساب مالی به دو صورت گردش مالی و یا معدل حساب ، فقط با مهر بانک معتبر می‌باشد و متقاضیانی که به صورت اینترنتی گردش حساب و یا معدل حساب ارائه میدهند نیز می بایستی مهر بانک صادر کننده حساب را دریافت نمایند، بدیهی است در غیر اینصورت مدارک مالی غیر قابل بررسی می‌باشد.

سایرموارد :

¯ حداقل امتیازلازم برای تائید صلاحیت اشخاصی که تمایل به سرمایه گذاری درمعادن دارند به ترتیب ذیل می‌باشد:

کسب حداقل ۱۷ امتیازبرای اشخاصی که تمایل به سرمایه گذاری درمعدن درجه ۴ دارندضروری است.

کسب حداقل ۲۲ امتیاز برای اشخاصی که تمایل به سرمایه گذاری درمعدن درجه ۳ دارندضروری است.

کسب حداقل ۳۵ امتیازبرای اشخاصی که تمایل به سرمایه گذاری درمعادن درجه ۲ دارندضروری است.

کسب حداقل ۴۵ امتیازبرای اشخاصی که تمایل به سرمایه گذاری درمعادن درجه یک دارندضروری است.

¯ حداقل امتیاز لازم برای تائید صلاحیت اشخاصی که تمایل به سرمایه گذاری در محدوده‌های اکتشافی، معادن متروکه و دپوهای معدنی (شامل ماده معدنی یاباطله )مشمول مزایده به شرح ذیل می باشد:

۱- موادمعدنی طبقه یک ۱۵ امتیاز

۲- موادمعدنی طبقه دو(غیرفلزی وبه استثناء ذغالسنگ ) ۲۰ امتیاز

۳- موادمعدنی طبقه دو(فلزی وذغالسنگ ) ۳۰ امتیاز

توضیح :

۱- درخصوص برگزاری مزایده محدوده‌های اکتشافی درصورتیکه سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ماده معدنی جهت اکتشاف را (حسب بندهای فوق ) در اسناد مزایده تعیین نماید، ملاک امتیازدهی اعلام سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مندرج دراسناد مزایده می باشد و درصورت عدم درج نوع ماده معدنی دراسناد مزایده ، پیشنهاد متقاضی پروانه اکتشاف درخصوص ماده معدنی مورد بررسی خواهد بود.

۲- این سازمان افرادمنتخب اول ودوم راباتوجه به فرمول زیرانتخاب خواهدنمود.

تبصره : بالاترین امتیازمحاسبه شده متعلق به برنده اول بوده و برنده دوم درصورتی اعلام می شود که تفاوت قیمت پیشنهادی وی بابرنده اول ، بیشتراز مبلغ تضمین نباشد.

(صلاحیت فنی ومالی × ۴۰% ) + (قیمت پایه پیشنهادی × ۶۰% ) = (کل امتیاز)

۳- عامل منتخب اول مکلف است حداکثر ظرف مدت ۷ روز از تاریخ صدورفرم نسبت به اعلام آمادگی خود به سازمان اقدام نمایدودرصورت عدم اقدام توسط عامل منتخب اول درمهلت تعیین شده، سازمان ضمن ضبط سپرده شرکت درواگذاری معادن، ازعامل منتخب دوم دراین زمینه دعوت بعمل خواهدآورد.

تبصره ۱: سازمان استان پس ازاعلام آمادگی منتخب ، ظرف مدت ۷روز کاری ، ارائه مدارک لازم وطرح مربوطه را به عامل منتخب ابلاغ می نماید.

۴-  بعدازتعیین عامل منتخب واجدشرایط و بعد از صدور مجوز لازم، ازمحدوده مورد نظربا حضورکارشناسان سازمان با متقاضی ومسئول فنی طرح بازدید انجام خواهدگرفت و اموال، تجهیزات و دپوهای معدنی مربوط به محدوده های معدنی مطابق باماده ۲۱قانون معادن ارزیابی وصورتجلسه میگردد تادرصورت لزوم مطابق ماده ۲۱ قانون معادن عمل شود.

۵- برای احرازصلاحیت فنی ومالی ، اخذ برگ تائیدیه حساب از بانکهای مربوطه توسط متقاضیان الزامی است (جهت کسب امتیازماشین آلات ارائه کپی سندبنام خودشخص یاشـــرکت الزامی است ).

۶- سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان تهران برای معادن متروکه طبقه یک و معادن طبقه دوکه گواهی کشف دارند ولی نیازبه انجام عملیات سیستماتیک ندارند پس ازبررسی طرح ارائه شده توسط منتخب، حداکثرظرف مدت یکماه نسبت به صدور مجوزتجهیز و آماده سازی اقدام می‌نمایند.

تبصره ۲: مجوزتجهیزوآماده سازی جهت انجام عملیات معدنی وسپس تهیه شناسنامه معدن برای مدت تا شش ماه صادر و حداکثرتاشش ماه دیگرتوسط سازمان قابل تمدید میباشدودرصورت مثبت بودن نتایج عملیات معدنی و تعیین وجودذخیره قابل قبول وهمچنین درصورت تائید عملیات توسط سازمان، پروانه بهره برداری معدن از طریق ترک تشریفات مزایده برای عامل منتخب صادرمی‌گردد و یا درصورت کم بودن میزان ذخیره ماده معدنی (موضوع تبصره ۴ ماده ۱۶ آئین نامه اجرایی قانون معادن ) مجوزبرداشت صادرمی‌گردد. ضمناً دارنده مجوزتجهیز و آماده سازی ملزم به رعایت مفاد قانون معادن، آئین نامه اجرایی و دستورالعمل های مربوطه می‌باشد.

۶- سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران برای معادن متروکه طبقه یک و دو که دارای گواهی‌کشف نمی‌باشد و همچنین نیاز به انجام عملیات سیستماتیک دارند پروانه اکتشاف صادرمی شود و پس از آن طبق قانون معادن وآئین نامه اجرایی مربوطه اقدام می‌گردد.

تبصره ۳ : این گونه پروانه‌های اکتشاف غیرقابل انتقال بوده و این امر در متن پروانه نیزدرج می‌گردد.

– دپوهای موجود در معادن متروکه جزء ذخیره مورد بررسی عامل منتخب محسوب نشده و متعلــق به دولت می‌باشد ( اعم ازباطله و ماده معدنی ) که سازمان پس ازکارشناسی و تعیین قیمت آنها نسبت به واگذاری دپوها ازطریق ترک تشریفات ( آئین نامه معاملات دولتی ) به عامل منتخب دارای مجوز اقدام خواهد نمود و درصورت عدم تقاضای عامل منتخب ازطریق مزایده عمومی واگذارخواهد شد.

۸-  پس از انتخاب و واگذاری معدن جهت تجهیز وآماده سازی و یا صدور پروانه اکتشاف و متعاقب آن درصورت تائید ذخیره قطعی وکیفیت ماده معدنی گواهی کشف معدن صادر و سپس پروانه بهره‌برداری معادن طبق ضوابط صادرمی‌گردد و کلیه مواد قانون معادن ازجمله ۲۰ و۲۲ و ۲۵ قانون معادن ومواد۱۲ و۳۱ و ۶۲ آئین نامه اجرایی قانون معادن قابل اجرا می‌باشد.

۹- باتوجه به نامه شماره۷۰۸۲۸/۶۰-۱۷/۵/۸۴ معاونت محترم امورمعادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت بعداز صدور مجوزلازم درصورت برخورد با آثارفرهنگی وتاریخی دارنده مجوز بایستی سریعاً نسبت به توقف عملیات اقدام و مراتب رابه این سازمان جهت اقدامات بعدی اعلام نماید.

۱۰ _ منتخب معادن فاقد بهره بردار موظف به ارائه شناسنامه و طرح بهره برداری می‌باشد. سازمان بعد از تائید شناسنامه و طرح بهره برداری نسبت به صدور پروانه بهره برداری اقدام می‌نماید. در صورت تمایل بهره‌بردار به تمدید پروانه بهره برداری، بهره بردار مکلف است حداقل یکسال قبل از انقضا مدت پروانه بهره‌برداری، طرح بهره‌برداری برای دوره مورد نظر را به سازمان ارائه نماید و سازمان طبق ماده ۲۷ بخشنامه شماره ۷۵۹۲۶/۶۰ مورخ ۸۹/۰۳/۲۵نسبت به تمدید پروانه بهره‌برداری اقدام خواهد نمود.

۱۱- درصورتی که قیمت پایه اعلام شده ازطرف وزارت صنعت ، معدن و تجارت بعد از صدورپروانه بهره‌برداری یا مجوز برداشت بیشتراعلام شده ازطرف برنده مزایده باشد، قیمت پایه اعلام شده از طرف وزارت متبوع، ملاک عمل خواهدبود.

۱۲- بهره‌بردار منتخب معادن طبقه یک که دارای گواهی کشف می‌باشند و همچنین محدوده های اکتشافی که عملیات اکتشافی انجام شده است ، موظف است هزینه عملیات اکتشافی را طبق مقررات به مکتشف پرداخت نماید.

۱۳- بهره‌بردار منتخب معادن طبقه دو که دارای گواهی‌کشف می‌باشند، برابر تبصره ۲ ماده ۸ قانون اصلاح قانون معادن مکلفند حداکثر نیم درصد(۵/۰%) از محصول استخراج شده در سر معدن یا بهای آن را به نرخ روز به اختیار کاشف از تاریخ شروع به استخراج حداکثر به‌ میزان ذخیره مندرج در گواهی کشف تا حداکثر بیست و پنج سال به‌عنوان حق اکتشاف به ‌وی بپردازند.

۱۴- برنده مزایده محدوده های اکتشاف و معادنی که درقالب طرح های عمرانی توسط سازمان بررسی شده است موظف است هزینه مربوطه را که متعاقباً اعلام خواهد شد را پرداخت نماید.

۱۵- درصورتی که متقاضی یک شخص حقیقی و یا حقوقی باشد وشرایط لازم را احراز نماید به عنوان برنده مزایده معرفی می‌گردد.

۱۶ – معادنی که از طریق مزایده عمومی واگذار می‌گردد ماده ۶ قانون معادن برای آنها نیز صادق است و در صورت کشف ماده معدنی دیگر طبق قیمت پایه مصوب اعلام شده از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت محاسبه و مطالبه می‌گردد.

۱۷- مواردیکه موجب اخذ امتیاز ( افزودن بر۱۰۰ امتیازمکسوبه) و اولویت درمزایده گردد، متقاضیان موضوع ماده ۱۱ قانون معادن بوده که ۵ امتیاز(افزودن بر۱۰۰ امتیازمکسوبه ) درنظرگرفته می‌شود.

تبصره – درمورد اشخاص حقوقی ، شرکت هایی که در زمره خانواده‌های شهدا و جانبازان و ایثارگران و آزادگان (موضوع ماده ۱۱قانون معادن ) قرار می‌گیرد و بیش از۵۰% سهامداران جزء خانواده‌های شهدا جانبازان و ایثارگران و یا آزادگان باشند.

۱۸- فرمهای مربوطه جهت اطلاع متقاضیان به پیوست می‌باشد.

جهت مشاهده  آگهی مزایده عمومی استان تهران به نشانی ذیل کلیک نمایند .

http://www.vtim.ir/wp-content/uploads/2013/06/mozayedeh1.pdf

روابط عمومی اداره صنعت ، معدن وتجارت شهرستان ورامین


ارسال نظر